Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 19 2017

08:50
Dzisiaj...
Dzisiaj naprawdę mi smutno, Boże
— pomyślała

June 21 2015

12:52
poznacie ich po ich owocach

June 19 2015

18:19
który to już raz próbuję doprowadzić swoje życie do ładu?
— pomyślała

May 27 2015

20:06
9047 5dbb 390
Reposted frombecauseofthesun becauseofthesun

May 26 2015

15:28
9150 9752 390
Reposted fromserplesniowy serplesniowy

May 21 2015

18:07
2906 10ac 390
Reposted fromtumnieniema tumnieniema
18:07
2910 304c 390
Reposted fromtumnieniema tumnieniema
18:07
2916 e8e6 390
Reposted fromtumnieniema tumnieniema
18:03
3021 f6c2
Reposted fromtumnieniema tumnieniema
18:03
3022 9b5e 390
Reposted fromtumnieniema tumnieniema

May 16 2015

17:16
najtrudniej jest tym, którzy otrzymali po jednym talencie: nam o ptasich mózgach i o zajęczych sercach, z horyzontami na szerokość telewizora, z przewidywaniem na koniec swojego nosa, z wyobraźnią kanarka. wychowani w suterenach wielkich spraw, na ciasnych podwórkach codziennego zalatania, mamy za towarzystwo gazety, za rozmówców kobiety od magla. owszem, próbowaliśmy, ale tyle razy nam się nie powiodło, tyle razy sparzyliśmy sobie palce, dostaliśmy po łapach, tyle razy nas upokorzono, tyle razy zostaliśmy skrzywdzeni. najchętniej chowamy się jak ślimak w skorupie, będąc przekonani, że i tak nie nadgonimy, a tym bardziej nie prześcigniemy – że nie wygramy. liczymy tylko nasze przegrane, klęski, upadki. narosła w nas nieśmiałość. nie czekamy już na nic. żyjemy okruchami, które spadną ze stołu wielkich tego świata.
— ks. Mieczysław Maliński, Elementarz dla początkujących, zaawansowanych i dojrzałych

May 15 2015

16:43
codziennie dziękuję Bogu za to, że Cię mam. są jednak takie dni, kiedy jestem Mu za to dozgonnie wdzięczna.
— pomyślała

April 21 2015

20:12
mówią, że nie ma ludzi niezastąpionych. dla mnie jesteś nie do zastąpienia.
— pomyślała

April 15 2015

14:07
6449 5eb4 390

March 16 2015

19:49
a czy one wszystkie tam po francusku... 

mówią?
— :)

March 05 2015

10:19
ostatnio jest tak bardzo bezpiecznie
zbyt bezpiecznie...

March 03 2015

19:55
8540 5c7d 390
Reposted fromdiebitchess diebitchess

March 02 2015

19:18
yes...
Reposted fromorson orson

February 28 2015

12:53
8087 fd77 390
Reposted fromasic asic

February 16 2015

14:44
8231 9355 390
Reposted fromeryawen eryawen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl